• en
  • sl

Raziskovalci

Raziskovalci ERA katedre smo zaposleni na Institutu “Jožef Stefan” na štirih odsekih s področij kemije, fizike in računalništva.


Odsek za znanosti o okolju

O2se ukvarja z multidisciplinarnimi raziskavami fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov, ki potekajo v okolju in vplivajo na človeka in njegove dejavnosti – pa seveda tudi z vplivi človeka na naravo in okolje. Glavna področja dela so razvoj, optimizacija in validacija analiznih metod, raziskovanje biogeokemijskih procesov ki vplivajo na kroženje in transformacijo elementov in spojin v okolju, in oceno posegov v okolje in analizo tveganja za okolje in človeka.

Več na odsečni spletni strani 


Prof. Milena Horvat, dr. kemijskih znanosti, je vodja Odseka za znanosti okolju in vodja študijskega programa Ekotehnologija na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. V letih 2004 – 2007 je vodila Center odličnosti Okoljske tehnologije, ki je bil leta 2008 nominiran za nagrado EU za najboljši okoljski projekt. V raziskovalnem delu se posveča razvoju analiznih metod in študiju kroženja in vpliva živega srebra na okolje in človeka.

Izr. prof. Ljudmila Benedik, dr. kemijskih znanosti, višja znanstvena sodelavka, ima več kot 30 let izkušenj na področju radiokemije. Ukvarja se z razvojem analiznih metod za določanje naravnih in umetnih radionuklidov v različnih vrstah vzorcev z različnimi vrstami detekcije (alfa in gama spektrometrija, beta štetje, tekočinska scintilografija, nevtronska aktivacijska analiza). 

Dr. Radojko Jaćimović, dr. jedrske tehnologije, častni doktor Politehnične univerze v Odessi (2012), ima več kot 25 let izkušenj z nevtronsko aktivacijsko analizo (NAA). Ukvarja se predvsem s standardizacijo metode k0 (k0-NAA) za določanje mikroelementov v različnih matricah, optimizacijo uporabe reaktorja TRIGA Mark II za kratko-, srednje- in dolgožive radionuklide in certifikacijo naravnih referenčnih materialov z uveljavljenih inštitucij (IRMM, NIST; IAEA, BAM, ISPRA itd.). 

Dr. Tina Kosjek, dr. ekotehnologije, ima 10 let izkušenj v organski analizni kemiji v okoljskih in biomedicinskih raziskavah. Ukvarja se z identifikacijo transformacijskih produktov zdravilnih učinkovin z visoko ločljivo in tandemsko masno spektrometrijo, določanjem sledov organskih spojin v vzorcih iz okolja in tehnologijami čiščenja vode.

Izr. prof. Sonja Lojen, dr. geoloških znanosti, ima 20 let izkušenj v izotopski geokemiji. Ukvarja se s kroženjem hranil v okolju, privzemom dušika v organizme iz okolja in izotopsko ekologijo in paleoklimatologijo. 

Prof. Radmila Milačič, dr. kemijskih znanosti, vodja Laboratorija za analizno kemijo. Ukvarja se s speciacijo organokositra,Cr, Al, Cd, Pb, Fe in Zn v okoljskih in bioloških vzorcih in vzorcih hrane. Razvija analizne postopke za določanje Fe, Pt in Ru v rakastih celicah in tkivih, raziskuje porazdelitev kovin v okolju in odpadkih, razpoložljivost elementov v sledovih v sedimentih in tleh in kroženje hormonskih motilcev v okolju.

Izr. prof. Nives Ogrinc, dr. kemijskih znanosti, 20 let dela na področju geokemije stabilnih izotopov, uporabo stabilnih izotopov v raziskavah pristnosti in geografskega porekla hrane, arheologiji, z izotopsko hidrogeokemijo in povezavo biogeokemijskih ciklov živega srebra in hranil v okolju. 

Izr. prof. Janez Ščančar, dr. bioloških znanosti, vodja Skupine za anorgansko analizno kemijo okolja. Ukvarja se s speciacijo organokositra, Cr, Al, Cd, Pb, Fe in Zn v okoljskih in bioloških vzorcih, razvojem analiznih metod za določanje Fe, Pt in Ru v sedimentih in tleh in s postopki predpriprave vzorcev za kvantitativno analizo organskih in anorganskih spojin. 

Dr. Polona Vreča, dr. geoloških znanosti, dela na področju izotopske geokemije in je vodja programa kakovosti na Odseku za znanosti o okolju. Ukvarja se s stabilnimi izotopi bioaktivnih elementov kot sledili v okoljskih procesih, s hidrologijo snega, poreklom ustekleničenih vod in kroženjem hranil v jezerih. Odgovorna je za vzpostavljanje in vzdrževanje sistema kakovosti in akreditacijo laboratorijev po ISO/EC 17025, pridobljeno v letu 2009 (listina LP-090). Sodeluje z Uradom za meroslovje v okviru sistema nacionalnega etalona in z EURAMETom. 


Odsek za računalniške sisteme

E7se ukvarja z načrtovanjem računalniških struktur in sistemov. Znotraj tega širokega raziskovalnega področja se osredotočamo na razvoj metahevrističnih postopkov za reševanje zahtevnih problemov iz področij inženirstva, logistike ter načrtovanja vezij in računalniških sistemov. V zadnjem času raziskujemo tudi nove pristope k oblikovanju, povezovanju in preiskovanju zbirk podatkov in znanja.

Več na odsečni spletni strani


Doc. dr. Barbara Koroušić Seljak, dr. rač. in inf., raziskuje na področju metahevristične optimizacije računsko zahtevnih problemov in modeliranja sistemov, s poudarkom na sisteme eZdravja. Aktivno sodeluje v mednarodnem združenju EuroFIR AISBL in Slovenskem združenju za klinično prehrano. 


Odsek za fiziko trdne snovi

F5se ukvarja študijem strukture in dinamike neurejene in delno urejene trdne snovi na atomarnem in molekularnem nivoju, s posebnim poudarkom na faznih prehodih. Namen tovrstnih raziskav je odkrivanje temeljnih zakonov fizike, ki določajo obnašanje sistemov na prehodu iz popolnoma urejenih kristalov v amorfno snov na eni strani, in mehko snov in žive sisteme na drugi.

Več na odsečni spletni strani


Prof. Maja Remškar, dr. fizikalnih znanosti, sodi med začetnike nanotehnologije ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Predava na slovenskih in tujih univerzah in podiplomskih šolah (Notre Dame University, Indiana, USA). Ukvarja se z eno in dvodimenzionalnimi kristali, anorganskimi nanocevkami in samourejanjem nanodelcev. 


Odsek za nanostrukturne materiale

K5se ukvarja z anorganskimi materiali s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, ki so posledica njihovih strukturnih in kemičnih posebnosti na nanostrukturnem in atomarnem nivoju. Področja raziskav obsegajo naravne in sintetične keramične materiale, kovine in intermetalne zlitine. Za raziskovanje povezave med fizikalnimi lastnostmi materiala in njegovimi strukturnimi in kemijskimi značilnostmi in pojavov na nano-nivoju uporabljajo napredne metode elektronske mikroskopije.

Več na odsečni spletni strani


Izr. prof. Saša Novak, dr. kemijskih znanosti, vodja Skupine za koloidno kemijo, se ukvarja z izboljšavami in razvojem novih nanomaterialov in kompozitov za biomedicinske aplikacije, materiali za uporabo v ekstremnih pogojih, sintezo in procesiranjem koloidov, karakterizacijo in oceno toksičnosti nanodelcev.