• en
  • sl

Prve e-novice

Pred vami so prve eNovice ISO-FOOD ERA katedre.

Ogled novic v brskalniku

 

 

Dobrodošli na ERA katedri ISO-FOOD

Pred Vami so prve spletne novice ERA katedre ISO-FOOD – Kakovost, varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik. Gre za mednarodno katedro v okviru projekta 7. okvirnega programa EU, ki deluje kot samostojni center znotraj Odseka za znanosti o okolju Instituta “Jožef Stefan”.  Z eNovicami Vas želimo obveščati o delu katedre, prihajajočih dogodkih in seveda možnostih, ki jih ponuja slovenskemu in mednarodnemu prostoru. V katedri sodelujejo štirje odseki Instituta “Jožef Stefan”:

  • Odsek za znanosti o okolju, ki v projektu sodeluje z znanjem in kapacitetami na področju anorganske in organske analizne kemije, predvsem mikroelementov in njihovih kemijskih oblik, novih organskih onesnažil v hrani, radiokemije in izotopske geokemije;
  • Odsek za fiziko trdne snovi, ki se med drugim ukvarja s strukturo in dinamiko neurejene in delno urejene trdne snovi na atomarni oziroma molekularni ravni in v projektu sodeluje z razvojem metod za detekcijo nanodelcev;
  • Odsek za nanostrukturne materiale, ki se v svojih raziskavah osredotoča na anorganske materiale s specifičnimi fizikalnimi lastnostmi, ki so posledica strukturnih in kemijskih pojavov na atomarni ravni, v projektu pa sodeluje z razvojem metod za detekcijo in karakterizacijo nanodelcev okolju in hrani in
  • Odsek za računalniške sisteme, ki se ukvarja z načrtovanjem in optimiranjem naprednih računalniških sistemov in struktur, vzpostavil pa je tudi informacijski sistem zbiranja in upravljanja podatkov o sestavi hrane in pijač ter načrtovanja prehrane zdravih in bolnih.
Katedra deluje kot raziskovalno in izobraževalno središče s posebnim poudarkom na določanju elementnega in izotopskega odtisa hrane za določanje oziroma potrjevanje njene pristnosti, geografskega porekla in sledljivosti. Ukvarja se z razvojem novih metod za analizo anorganskih in organskih onesnažil, še zlasti novih onesnažil, kot so ostanki farmacevtskih preparatov in njihovih produktov transformacije in nanodelci, namenoma ali nenamenoma dodani med pridelavo in predelavo hrane.

Naše poslanstvo je ustvarjanje novega znanja za zagotavljanje varnosti in sledljivosti hrane, v sodelovanju z vsemi deležniki v slovenskem prostoru v skupno korist. To nameravamo doseči z razvijanjem komplementarnih analiznih postopkov in pristopov in tako postati ena vodilnih raziskovalnih skupin v evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) na področju pristnosti, varnosti in sledljivosti živil in krme. Naš cilj je, da bo izobraževanje, usposabljanje in delo na temeljnih in predvsem aplikativnih raziskovalnih projektih Katedre v študentih in raziskovalcih izzvalo njihovo ustvarjalnost in navdih, vzbudilo željo po stalnem iskanju novih znanj in spoznanj in izostrilo presojo pri iskanju inovativnih rešitev.

Vodja katedre

Dr David Heath je doktoriral iz znanosti o okolju na Univerzi v Plymouthu (Velika Britanija) leta 1995. Zaposlil se je kot analizni kemik v Narodnem muzeju Slovenije. V letih 2000 – 2002 je delal na Oddelku za kemijsko inženirstvo Univerze McGill v Monteralu, Kanada, na področju biotehnologije. Leta 2002 pa se je vrnil v Ljubljano in se zaposlil kot raziskovalni sodelavec na Mednarodnem centru za trajnostni razvoj. Leta 2008 se je pridružil kolektivu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, kjer je do zdaj delal kot raziskovalec na področju ekotehnologije, upravljanja tehnologij in znanja in predvsem pri uvajanju vodilnega kadra iz industrije, pri vključevanju v znanstveno raziskovalno delo.

Aktivnost ISO-FOOD katedre

Znanstveno raziskovanje

ISO-FOOD ponuja možnosti za interdisciplinarno raziskovalno delo v vrhunskih laboratorijih sodelujočih odsekov na Institutu “Jožef Stefan” in dveh Centrih odličnosti (Nanocenter in NAMASTE) doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem v obliki štipendij in eno- ali dvoletnih zaposlitev. Raziskovalne teme segajo na področja analize speciacije mikroelementov v hrani, določanja nizkih koncentracij radionuklidov v hrani in vodi, prenašanja elementnega in izotopskega okoljskega odtisa v rastline in živali, določanje novih organskih onesnažil in njihovih transformacijskih produktov v hrani, detekcijo in karakterizacijo nanodelcev v hrani in razvoj baz podatkov in programske opreme za upravljanje podatkov o sestavi živil. Financiranje raziskovalnega dela je zagotovljeno iz nacionalnih in mednarodnih projektov in poteka v sodelovanju z odličnimi znanstvenimi raziskovalnimi skupinami in institucijami iz Slovenije in iz tujine.

Poletne šole

Katedra bo organizirala štiri poletne šole, prvo s področja radiokemije že spomladi 2015. Dodiplomskim in podiplomskim študentom bodo nudile teoretčno izobraževanje in praktično delo na področju določevanja radionuklidov v hrani, avtentičnosti hrane na osnovi elementnega in izotopskega odtisa, analize speciacije mikroelementov in določanja nanodelcev v hrani. Informacije bodo na voljo na spletni strani ISO-FOOD (isofood.eu) in v rednih eNovicah.

Raziskovalne delavnice

Raziskovalne delavnice so namenjene raziskovalcem in ekspertom z glavnih raziskovalnih področij Katedre: metodologij za zagotavljanje sledljivosti hrane, določanje nanodelcev v hrani, uporabe izotopskih tehnik in metrologije na področju analize hrane. Vabljeni predavatelji bodo vodilni tuji in domači strokovnjaki z izbranih področij. Veliko časa bo namenjenega diskusiji o novih izzivih, iskanju povezav za nova znanstvena sodelovanja in pripravo skupnih projektov in – glede na možnosti in potrebe – reševanje praktičnih problemov v laboratoriju. Skupno bomo organizirali štiri raziskovalne delavnice, prva bo pozimi 2015/16.  Informacije o delavnicah in prijavi bodo na voljo v eNovicah in na spletni strani. 

Mednarodni primerjalni testi

V programu zagotavljanja in nadzora kakovosti na Katedri sta vključena tudi dva mednarodna primerjalna testa. Organizirali ju bomo kot zunanjo neodvisno kontrolo laboratorijev in metod na področju analize kemijskih oblik elementov in analize stabilnih izotopov ogljika, dušika in kisika v izbranih vzorcih hrane. Na teste bomo povabili do 10 laboratorijev s partnerskih institucij doma in v tujini, vzorce za analizo in obdelavo rezultatov pa bomo opravili na Katedri ISO-FOOD. 

SODELOVANJE Z DELEŽNIKI: VLJUDNO VABLJENI!

Poslanstva, ki smo si ga zadali, ne želimo in ne moremo izpolniti brez sodelovanja z vami. Vabimo vas na redne dogodke, ki jih bomo organizirali. Ti naj bodo predvsem platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj, iskanje novih idej, sodelovanja in sklepanje partnerstev za skupen nastop v prijavi in izpeljavi novih projektov.  Znanje in izkušnje lahko plemenitimo le tako, da jih delimo. Organizirali bomo dva večja dogodka – delavnico ob začetku izvajanja projekta in sklepno konferenco v letu 2019, na kateri bomo predstavili skupne dosežke. Posamezne sekcije in okrogle mize posebej namenjene deležnikom pa bodo organizirane tudi v sklopu drugih dogodkov, npr. raziskovalnih delavnic. 

Glavna pisarna ISO-FOOD je odprta

1. septembra 2014

smo uradno odprli pisarno ISO-FOOD. Najdete nas v stavbi J na Institutu “Jožef Stefan” na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Trenutno sta na Katedri stalno zaposlena dva sodelavca – vodja katedre dr. David Heath in tehnični vodja projekta mag. Vanja Usenik.
 

Otvoritveni sestanek

8. oktobra 2014

je bil otvoritveni sestanek projekta ISO-FOOD. Sestanek je bil uspešen, saj se je na njem zbralo preko 30 raziskovalcev, ki se zanimajo za delo na tematiki, ki jo pokriva Katedra.

Podeljene prve doktorske štipendije

Katedra je sprejela na usposabljanje prve doktorske študente. Podeljene so bile tri doktorske štipendije za študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana študentom, ki bodo svoje doktorske disertacije pripravili v okviru projektov Odsekov Instituta “Jožef Stefan”, ki sodelujejo v katedri. Z raziskovalnim delom bodo začeli v novembru 2014 in predvidoma končali usposabljanje v študijskem letu 2017/18.

mag. Tome Eftimov se je vpisal na doktorski študij informacijskih in komunikacijskih tehnologij in se bo usposabljal na Odseku za računalniške sisteme. Razvijal bo nove metodologije in orodja za upravljanje, raziskovanje in uporabo podatkov. Zbrani podatki bodo urejeni in dokumentirani v skladu z evropskimi standardi, kar bo omogočilo izmenjavo podatkov z drugimi (raziskovalnimi) institucijami, kot je na primer Evropska agencija za varnost hrane EFSA, združenje EuroFIR ipd.  

Eva Kranjc se je vpisala na doktorski študij nanotehnologije. Ukvarjala se bo z analizo nanodelcev v atmosferi na področjih pridelave hrane in v predelovalnih obratih. Rezultate bo primerjala z vsebnostjo in karakteristikami delcev v prehrambenih proizvodih s teh področij oziroma obratov. Te informacije so nujne za pripravo ukrepov za zniževanje vsebnosti nanodelcev v hrani, pa tudi za ozaveščanje javnosti o tveganju zaradi nanodelcev v okolju in hrani. Raziskovalno delo bo opravila na Odseku za fiziko trdne snovi.

Anja Mahne Opatić, bo raziskovala prenos regionalno-specifičnega izotopskega odtisa tal, vode in kmetijske prakse v različne vrste zelenjave (solata, paprika, paradižnik. Vpisala se je na doktorski študij ekotehnologije, usposabljala se bo na Odseku za znanosti o okolju v sodelovanju z Oddelkom za agronomijo in Oddelkom za živilsko tehnologijo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani.

 

IMEKOFOODS

V oktobru 2014  je prof. dr. Nives Ogrinc predstavila ERA Katedro ISO-FOOD na konferenci “1st IMEKOFOODS – Metrology promoting objectives and measurable food quality and safety” v Rimu, na kateri so obravnavali nove metode in postopke za analizo hrane. 

 

NAPOVEDUJEMO

Delavnica ISO-FOOD

Prvo mednarodno delavnico ISO-FOOD bomo organizirali v maju 2015 v Ljubljani. Povabili bomo predstavnike industrije, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, vladnih organizacij in agencij in nevladne organizacije, da predstavijo svoje poglede na stanje varnosti in sledljivosti hrane in krme v Sloveniji. Predstaviti želimo naše znanje in raziskovalne kapacitete, s katerimi lahko pomagamo pri reševanju skupnih problemov in izzivov. Sklepe bomo posredovali javnosti v obliki izjave za tisk, prispevki pa bodo ob soglasju avtorjev objavljeni na spletni strani ISO-FOOD.

Kontakti

 

ERA Chair holder

dr. David Heath

Tel: (01) 4773194

erachair@isofood.eu

Vodja projekta

prof. Milena Horvat

Tel: (01) 5885389

milena.horvat@ijs.si

Tehnični vodja

Vanja Usenik

Tel: (01) 4773746

erachair@isofood.eu

ISO-FOOD ERA katedra za kakovost, varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik je projekt 7. okvirnega programa EU, pogodba št. 621329 (2014-19).

Foto: Shutterstock; TIC Ljubljana, Stane Jeršič; mag. Marjan Verč, IJS

© 2014, ISO-FOOD ERA katedra

odjava s seznama    osvežitev nastavitev

 

 
Twitter

Facebook