• en
  • sl

Druge e-novice

 

Druge novice ERA katedre ISO-FOOD

Dobrodošli, pred vami so druge novice ISO-FOOD.
 

 

Dobrodošli! Pred vami so druge e-novice ERA katedre ISO-FOOD. Z njimi vas želimo obveščati o tekočih dejavnostih projektne skupine in dogodkih, ki jih organiziramo do konca leta.

Od prejšnje izdaje Novic je katedra resnično zaživela. Pridružili sta se nam dve novi podoktorski sodelavki – dr. Martina Lorenzetti in dr. Kelly Peeters. Obema čestitamo za uspešen zagovor disertacije in ju toplo pozdravljamo v naši skupini.
Dr. Martina Lorenzetti je obranila disertacijo z naslovom »Sinteza in karakterizacija bioaktivnih prevlek iz anataza na titanovih zlitinah za uporabo v biomedicini. S prof. Sašo Novak Krmpotič bo na Odseku za nanostrukturne materiale (K7) nadaljevala raziskave nanodelcev (predvsem titanovega in silicijevega dioksida) kot onesnažil v živilih in dodatkih (npr. barvila ali polnila). Usmerila se bo predvsem v nove, enostavnejše, metode za ekstrakcijo nanodelcev iz živil in karakterizacijo njihovih lastnosti. Slednje bodo tudi osnova za oceno citotoksičnosti in tveganja za zdravje ljudi.
Dr. Kelly Peeters je uspešno ubranila disertacijo »Raziskave usode organokositrovih spojin v izcednih vodah odlagališč odpadkov« in bo na Katedri ISO-FOOD kot podoktorska sodelavka raziskovala speciacijo pomembnih elementov v hrani.

Vtisi s konferenc


Evropska zimska konferenca o plazemski spektrokemiji v Münstru (Nemčija) 22. – 26. februar 2015
Pomen nanotehnologiji v proizvodnji in predelavi hrane zadnjih nekaj let neprestano narašča. Nanodelci se uporabljajo predvsem kot dodatki pri proizvodnji prehrambnih proizvodov in pri izdelavi embalaže, oboji pa lahko vplivajo na zdravje ljudi. Zato je tudi potreba po raziskavah nanodelcev, predvsem njihovih lastnostih in detekciji v kompleksnih matricah, kakršne predstavljajo prehramben proizvodi, vsak dan večja. Skupina za anorgansko analizno kemijo okolja na IJS razvija in optimizira nove metode za določanje obnašanja in usode nanodelcev v okoljskih in bioloških vzorcih. Ena od njih je tudi metoda masne spektrometrije posameznih delcev z induktivno sklopljeno plazmo (SP-ICP-MS), s katero določamo velikost in količino nanodelcev v matrici. Prednost te metode je razmeroma nezahtevna priprava vzorca, kar omogoča, da nanodelci ohranijo svoje lastnosti. Metoda je izjemno občutljiva (ng l-1) in specifična, kar se tiče elementne sestave, tako da omogoča detekcijo delcev tudi v vzorcih, kjer so nanodelci prisotni v koncentracijah, ki ne odstopajo od naravnega ozadja. V tekočih vzorcih pa omogoča hkratno analizo delcev v raztopini in v suspendiranih nanodelcih. Konferenca, na kateri smo predstavili naše delo, je sicer v prvi vrsti posvečena analiznim metodam z uporabo plazme, analiza nanomaterialov v različnih matricah pa je bila letos med vsemi najbolj zastopana.

Janja Vidmar, Mlada raziskovalka na Odseku za znanosti o okolju


1. mednarodna konferenca o onesnažilih v hrani, Lizbona, 13. – 14. april 2015
Mednarodna multidisciplinarna konferenca o onesnažilih v hrani: izzivi mešanic kemikalij (ICFC 2015) je nudila izjemen forum priznanih in mladih raziskovalcev za pretok znanja na področju onesnažil v hrani in povezave z zdravjem. Predstavljeni so bili zadnji dosežki na področju analitike, ocene izpostavljenosti, biorazpoložljivosti in toksičnosti mešanic kemikalij v živilih. Barbara Koroušić Seljak, iz Odseka za računalniške sisteme, je na povabilo organizatorjev predstavila Odprto platformo za klinično prehrano, kot tudi katedro ERA ISO-FOOD.

doc. dr. Barbara Koroušič Seljak, Odsek za računalniške sisteme


2. mednarodna konferenca o zagotavljanju celovite sledljivosti v prehranski verigi, Bilbao, 26. – 27. marec 2015
ISO-FOOD je sodeloval na 2. konferenci Zagotavljanja celovite sledljivosti v prehranski verigi, ki je bila organizirana v okviru projekta Food Integrity v Bilbau v Španiji. Sestanek je bil v konferenčnem centru Euskalduna, zraven Guggenheimovega muzeja Franka Gehryja. Predstavitve in delavnice so bile namenjene tako raziskovalcem in inštitucijam kot tudi uporabnikom vključno z industrijo. Predstavljeni so bili zadnji dosežki projekta Food Integrity in obstoječe možnosti za financiranje raziskav hrane v letu 2015, vključno s prednostnimi področji programa Horizon 2020.

ISO-FOOD je predstavil dva posterja (»Karakterizacija slovenskega mleka in mlečnih izdelkov na osnovi elementne sestave in stabilnih izotopov« in »Določanje geografskega porekla in pristnosti oljčnega olja z uporabo stabilnih izotopov«), delo študentov pod mentorstvom prof. Nives Ogrinc.

Vrhunec konference sta bili predavanji mag. Petra Whelana z Irske Uprave za varnost hrane o boju proti kriminalnim praksam v proizvodnji, predelavi in prodaji hrane, in poročilo dr. Johna O’Briena, vodje programa za varnost in integriteto hrane in namestnika vodje Nestlejevega raziskovalnega centra v Lausanni, o pogledu industrije na hrano.

Sestanek je ponudil edinstveno priložnost za srečanje z vodilnimi raziskovalci in inštitucijami na področju uporabe izotopskih tehnik v raziskavah hrane iz znanstvene in industrijske sfere, vključno s dr. Federico Camin (Edmund Mach Foundation of San Michele all’Adige) in prof. Andreasom Rossmannom (TU München), s katerima načrtujemo tesnejše sodelovanje v prihodnosti.Prof. dr. Nives Ogrinc & Dr. David Heath

Predstavitev katedre ISO-FOOD na Gospodarski zbornici
Prof. Ogrinc je gostovala na Gospodarski zbornici Slovenije s predavanjem na Velikem spomladanskem živilskem seminarju 24. aprila 2015. Deležnikom iz kmetijsko predelovalne industrije je predstavila projekt ISO-FOOD in uporabo stabilnih izotopov za določanje pristnosti in sledljivosti živil.

Naši študentje o ISO-FOOD

Anja Mahne Opatič

Prihajam iz Gorenja, vasi blizu Sežane in se vsak dan vozim na delo v Ljubljano. Imam dva majhna otroka in čeprav je včasih težko usklajevati družino, delo in študij, mi ni žal, da sem ubrala to pot – in do zdaj ni bilo težav. Doštudirala sem živilsko tehnologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in opravila nekaj dodatnih izpitov iz mikrobiologije. Zdaj sem študentka Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefana, program Ekotehnologija. Tema moje disertacije je prenos izotopskega odtisa tal, vode in gnojil v različne brste zelenjave pri različnih kmetijskih praksah. Preliminarne teste smo naredili na solati (Lactucasativa L.), papriki (Capsicumannuum L.) in paradižniku (Solanumlycopersicum L), pri katerih smo analizirali izotopsko sestavo celokupnega dušika in ogljika. Za boljše razlikovanje kmetijskih praks bomo opravili še elementne analize in izotopsko analizo dušika in kisika v nitratu. V teku je tudi že prvi lončni poskus. Študijo smo zasnovali in jo izvajamo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Eva Kranjc

Vsak Slovenec lahko iz mojega imena zlahka sklepa, da moje korenine izvirajo iz te dežele. Ni pa očitno, da sem se rodila, odraščala in se izobraževala v ZDA (Illinois, Michigan, in Rhode Island). Pred začetkom mojega doktorskega študija na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana sem diplomirala iz okoljevarstvenih študij na Univerzi Brown, Providence, Rhode Island, ter zaključila podiplomski, pred-medicinski program na Bryn Mawr College v Bryn Mawr, Pennsylvania. Ta dva programa sta idealna osnova za moj trenutni monitoring in ocenjevanje kako način proizvodnje hrane prispeva k nezaželeni anorganski vsebnosti nanodelcev v hrani. Velik del mojega dela v tem letu je bilo namenjenega učenju kako uporabiti različne metode in tehnike za odkrivanje, štetje in karakteriziranje nanodelcev. Preliminarni rezultati z merjenja v tovarni ter samostojno raziskovalno delo kažeta na to, da lahko pričakujem odkritje velike koncentracije nanodelcev v zraku znotraj lokacij proizvodnje hrane kot tudi učinke, ki so odvisni od razdalje, na porazdelitev in številčno koncentracijo nanodelcev. S približevanjem začetka drugega leta študija se veselim uporabe novo pridobljenega znanja na tem področju.

Tome Eftimov

Prihajam iz Strumice, ki je največje mesto v vzhodni Makedoniji. Ko sem dobil priložnost opravljanja doktorskega študija na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v okviru programa Informacijske in komunikacijske tehnologije, sem se preselil v Ljubljano. To je bil moji prvi obisk Slovenije, v katero sem se zaljubil na prvi pogled. Dodiplomski študij Informatike in računalništva sem opravil na Fakulteti za elektrotehniko in informacijske tehnologije na Univerzi v Skopju, kjer sem končal tudi magistrski študij Računalniških omrežij in e-tehnologij. Moje doktorsko delo se nanaša na razvoj metodologije in orodij za pridobivanje znanstveno utemeljenih prehranskih priporočil. Ker so v znanstvenih publikacijah priporočila zapisana v naravnem jeziku, zahteva njihov zajem uporabo različnih tehnologij iz področij, kot so statistika, podatkovno rudarenje, analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije. Tako zajeto znanje bomo uporabili za dopolnjevanje baz podatkov o sestavi hrane, ki se uporabljajo za izračun hranilnih vrednosti živil ter za oblikovanje kompleksne baze znanja o prehranskih priporočilih. Bazi sta pomembni osnovi odločitvenih sistemov vrste e-zdravje.
ISO-FOOD načrtuje pestro jesen: 1. mednarodno delavnico ISO-FOOD za deležnike, ki bo potekala vzporedno z dogodki ob odprtju Centra za masno spektrometrijo na Institutu “Jožef Stefan”. Novi Center bo opremljen z najsodobnejšimi instrumenti na področju masne spektrometrije in bo igral ključno vlogo v razvoju raziskovalne dejavnosti ISO-FOODa. Med drugim bo imel center tudi novi multikolektorski masni spektrometer, edini tovrstni v Sloveniji, ki bo omogočal precizno izotopsko analizo težkih elementov.


1. enodnevna mednarodna delavnica ISO-FOOD za deležnike

Vabimo predstavnike industrije, znanosti, vladnih in nevladnih organizacij, da predstavimo svoje poglede na kakovost in sledljivost hrane in se pogovorimo o novih izzivih na področju raziskav hrane, novih idejah in možnostih za sodelovanje. Sklepe sestanka bomo objavili v obliki izjave za tisk. Več informacij najdete na naši spletni strani.
 

ISO-FOOD tečaj: Zagotavljanje kakovosti meritev Hg v hrani in okolju

V sodelovanju s TrainMIC® ISO-FOOD organizira tečaj »Zagotavljanje kakovosti meritev Hg v hrani in okolju«, ki bo potekal od 25. do 27. novembra 2015. Namenjen je raziskovalcem na doktorski in podoktorski stopnji ter strokovnim sodelavcem v nacionalnih referenčnih oziroma pooblaščenih nadzornih laboratorijih evropske mreže laboratorijev za “težke kovine” v hrani in krmi. Udeleženci bodo na tečaju pridobili potrebna znanja za pridobivanje kakovostnih podatkov na področju sledljivosti in uporabe referenčnih in certificiranih referenčnih materialov, interni kontroli kakovosti, medlaboratorijskih primerjalnih testih in oceni merilne negotovosti. Več o tečaju »

EXPO forum

“World Food research and innovation Forum” je platforma na področju raziskav in varnosti hrane, ki jo je leta 2014 razvila in vzpostavila regija Emilia Romagna v sodelovanju s konzorcijem za prenos inovacij in tehnologij Emilia Romagna (ASTER). Platforma je zasnovana na doseganju odmevnosti z vključitvijo strokovnjakov iz evropskih in mednarodnih institucij, vlad, raziskovalnih skupnosti, kmetijskih združenj in prehrambne industrije. Njen namen je tako vzpostaviti povezave in razprave za določitev in pripravo strategije za trajnostni razvoj prehrambnega sektorja in varnost hrane, pri čemer je v središče postavljeno vprašanje, kako nahraniti prebivalstvo planeta v bližnji prihodnosti. Program Foruma organizira satelitske dogodke za svojo prepoznavnost in promocijo, višek pa bo dogodek na EXPO2015 v Milanu 22. in 23. septembra. Ta dogodek bo obravnaval dve glavni temi: varnost hrane (World Food Safety) in raziskave in tehnologije hrane (World Food Research and Technology).
Več informacij o forumu je dosegljivih na spletnem naslovu »

Dr. James Gilies o učinkoviti komunikaciji znanostiUčinkovito komuniciranje znanosti je še zlasti pomembno, kadar govorimo o varnosti hrane. Ljudje zahtevajo pravilne in uravnotežene informacije, da se lahko odločajo o svoji prehrani in se izognejo zavajajočim novicam in napačnim predstavam, ki se širijo v javnosti. Pod pokroviteljstvom katedre ISO-FOOD in v organizaciji prof. Saše Novak je 8. 4. 2015 Institut Jožef Stefan obiskal Dr. James Gillies, vodja oddelka za komuniciranje na CERN-u. Predstavil zanimivo predavanje z naslovom »Komunicirati CERN – kaj delamo in zakaj je šteje«.

Med obiskom se je dr. Gillies sestal tudi s sodelavci katedre ISO-FOOD in v sproščenem pogovoru posredoval nekaj koristnih namigov o komuniciranju znanstvenih tem, ki so posebej zanimive za širšo javnost, kakršna je kakovost hrane. Dal je tudi intevju časopisu Delo, v katerem je odgovarjal tudi na nekatera izzivalna vprašanja Lenarta J. Kučiča.

Gostoval je tudi na Valu 202 v oddaji Frekvenca X, kjer je povedal več o tem, kako so znanstveniki uspelo fiziko CERN-a predstaviti kot medijsko top temo.


Znanost na cestiV sklop komunikacije ISO-FOOD-a sodi tudi predavanje prof. Nives Ogrinc v okviru rednih dogodkov ZnC – Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu. Gre za serijo poljudnih predavanj o znanstvenih temah, ki jih organizira Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo SATENA, v katerem je aktivna tudi sodelavka ISO-FOOD-a prof. Saša Novak Krmpotič. Aprila letos je o svojem delu na področju uporabe stabilnih izotopov za varnost in sledljivost živil spregovorila prof. Nives Ogrinc.

Stefanovi dneviVsako leto v marcu na Institutu Jožef Stefan potekajo Stefanovi dnevi v tednu ob obletnici rojstva Jožefa Stefana, slovenskega fizika svetovnega slovesa, 25. marca 1835. Zaznamuje jih vrsta znanstvenih in kulturnih dogodkov, v sklopu katerih je tudi dan odprtih vrat inštituta. Letos se je ob dnevu odprtih vrat s stojnico predstavil tudi ISO-FOOD, pri čemer so se še posebej izkazali naši študentje.


Kontakti


Direktor ERA katedre
dr. David Heath
Tel: (+386 1) 4773194
erachair@isofood.eu
Vodja projekta
prof. dr. Milena Horvat
Tel: (+386 1) 5885389
milena.horvat@ijs.si
Tehnični vodja
Vanja Usenik
Tel: (+386 1) 4773746
erachair@isofood.eu

ISO-FOOD ERA katedra za kakovost, varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik je projekt 7. okvirnega programa EU, pogodba št. 621329 (2014–19).

Foto: Shutterstock; TIC Ljubljana, Stane Jeršič; Marjan Verč, IJS

© 2014-19, ERA katedra ISO-FOOD
odjava s seznama

 
Spremljajte ISO-FOOD na Twitterju
Facebook
LinkedInERA Chair · Jamova 39 · Ljubljana 1000 · Slovenia