• en
  • sl

Tretje e-novice


Tretje novice ERA katedre ISO-FOOD

 

 

Dobrodošli, pred vami so tretje novice ISO-FOOD.

 

 

Dobrodošli! Pred vami so tretje eNovice ERA katedre ISO-FOOD. V zadnjega pol leta smo organizirali več zanimivih dogodkov, ki vam jih tokrat predstavljamo: delavnico za deležnike, prvo metrološko izobraževalno delavnico in delovni sestanek ob začetku evropskega projekta MASSTWIN (Spreading excellence and widening participation in support of mass spectrometry and related techniques in Health, the Environment and Food Analysis), ki smo ga pridobili v okviru programa Obzorje 2020. Poleg kratkih zanimivosti najavljamo tudi nekaj prihodnjih dogodkov. Na morebitna vprašanja in komentarje vam bomo z veseljem odgovorili na našem portalu.


Sodelovanje z deležniki


Eden najpomembnejših dogodkov je bila prva delavnica za deležnike 23. novembra 2015 z naslovom “Novosti v masni spektrometriji na področju analitike hrane, okolja in zdravja”. Dogodka se je udeležilo preko 60 strokovnjakov z nacionalnih agencij, nevladnih organizacij ter domačih in tujih znanstvenoraziskovalnih inštitucij. Izmenjali smo mnenja o vlogi raziskovalnih skupin, kot je ISO-FOOD, pri oblikovanju nacionalne politike in razvoju novih metod in tehnik za raziskave in varnost hrane. V dopoldanski sekciji so nastopili predstavniki vladnih organizacij in industrije in se v razpravi dotaknili potreb in možnosti za čim bolj produktivno sodelovanje različnih deležnikov. Popoldanski del je bil namenjen raziskovalcem, ki so poročali o najnovejših dosežkih in novih metodah s poudarkom na masni spektrometriji in izotopskih tehnikah v raziskavah varnosti, sledljivosti in pristnosti hrane. Delavnica je sovpadala s pomembnim mejnikom v delovanju Odseka za znanosti o okolju – odprtjem novih prostorov z najsodobnejšo raziskovalno infrastrukturo, ki je ključna za uspešno delovanje in razvoj Odseka in katedre ISO-FOOD. Oba dogodka skupaj z mnogimi uglednimi gosti iz Slovenije in tujimi vodilnimi raziskovalnimi inštitucijami sta ponudila obilo priložnosti za poglobitev sodelovanja in odpiranje novih, boljših možnosti za vrhunske raziskave. Izčrpno poročilo o dogodku, program in predstavitve so na voljo na spletnem portalu.

Nova raziskovalna infrastruktura na Odseku za znanosti o okolju ključnega pomena za ISO-FOOD


V okviru projekta, ki so ga sofinancirali Evropska komisija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Institut “Jožef Stefan”, je bila 23. novembra 2015 odprta nova zgradba in prenovljeni laboratoriji Odseka za znanosti o okolju na Reaktorskem centru v Podgorici, ki s 1100 m2 površine predstavljajo infrastrukturno jedro Centra za masno spektrometrijo. Novo opremo pri svojih raziskavah že uporabljajo doktorandi in podoktorski sodelavci Katedre. Med drugim so bili instalirani multikolektorski masni spektrometer z ICP za analizo stabilnih izotopov težkih elementov (npr. Hg, Sr. Fe, Pb), tekočinski kromatograf LC-Qtrap povezan s hibridnim masnim spektrometrom za analizo organskih spojin, enota za lasersko ablacijo in masni spektrometer QQQ za elementno mikroanalizo in mapiranje, masni spektrometer za stabilne izotope z elementnim analizatorjem in pirolizo ter tekočinski scintilacijski spektrometer za določanje alfa in beta sevalcev. Več o tem je povedala vodja odseka, prof. Milena Horvat v intervjuju za TV Slovenija, izdali pa smo tudi brošuro, ki si jo lahko ogledate na naši spletni strani.

Začetek EU projekta MASSTWIN


1. januarja 2016 smo začeli izvajati projekt MASSTWIN – Spreading excellence and widening participation in support of mass specrometry and related techniques in health, the environment and food analysis (H20-20-TWINNING-2015-692241), ki ga financira Evropska komisija. S tem projektom, komplementarnim projektu ISO-FOOD, si bomo izboljšali možnosti za razvoj in sodelovanje z vodilnimi evropskimi laboratoriji na področju masne spektrometrije in z njo povezanih analiznih tehnik, ki se uporabljajo v raziskavah na področju zdravja, okolja in hrane. MASSTWIN temelji na programu mreženja, ki obsega skupinska in individualna usposabljanja naših raziskovalcev na napredni raziskovalni opremi. Tematsko deloma sovpada s projektom ISO-FOOD, saj bo pomagal pokriti vrzeli v znanju o sledljivosti hrane, t.j. razumevanju migracije nenamerno dodanih elementov, spojin in nanodelcev v hrani, njihovih biotransformacij, določanju velikosti nanodelcev, izotopski analizi posameznih spojin in skupin spojin , biomarkerjev (lipidov, proteinov itd.) in analizi stabilnih izotopov kovin (živega srebra, stroncija, svinca in drugih). Mednarodni partnerji projekta, ki ga koordinira Inštitut “Jožef Stefan”, so Fundacija Edmund Mach iz Italije, Nacionalni inštitut za agronomske raziskave Španije, Univerza v Pau-ju iz Francije, Univerza v Antwerpnu (Belgija) in Helmholtzov Center za okoljske raziskave Leipzig – Halle iz Nemčije.

Tečaj “Zagotavljanje kakovosti meritev Hg v hrani in vzorcih iz okolja” na Institutu “Jožef Stefan”


Od 25. do 27. novembra 2015 je bila organizirana prva ISO-FOOD izobraževalna delavnica na temo zagotavljanja kakovosti v analitiki živega srebra na področju hrane in okolja. Potekala je v novih prostorih Odseka za znanosti o okolju na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani, namenjena pa je bila mladim raziskovalcem na doktorski in podoktorski stopnji in ekspertom nacionalnih laboratorijev za analizo hrane in okolja. Udeležilo se je je 34 udeležencev iz 14 držav (Albanija, Belgija, Hrvaška, Kitajska, Nemčija, Gana, Islandija, Italija, Makedonija, Koreja, Romunija, Srbija, Španija in Slovenija). Stroške udeležencev iz Kitajske in Srbije je v okviru bilateralnih projektov podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Izobraževalna delavnica UNEP/WHO o spremljanju izpostavljenosti človeka živemu srebru


Živo srebro v bioloških tkivih je ena od tem projekta “Priprava načrta za globalno opazovalno mrežo izpostavljenosti človeka živemu srebru in koncentracij živega srebra v okolju”, ki ga financirata Program Združenih narodov za okolje UNEP in svetovna zdravstvena organizacija WHO. Delavnica je potekala od 8. do 12. februarja 2016 na Odseku za znanosti o okolju Instituta “Jožef Stefan” in je gostila strokovnjake Instituta za zdravje Carlos III iz Madrida (Španija) in RECETOX iz Brna (Češka republika). Prva dva dneva sta bila namenjena delovnemu sestanku projektne skupine, zadnji trije dnevi pa praktičnemu usposabljanju 25 udeležencev delavnice. Del progama je bil namenjen tudi predstavitvi katedre in dejavnosti v okviru projekta ISO-FOOD.

ISO-FOOD predstavlja svoje delo


ISSS 2015, 21st International Symposium on Separation Sciences, Ljubljana, 30. junij – 3. julij 2015
Simpozij je eden glavnih dogodkov na področju separacije, ki je osnova znanosti o hrani in predstavlja idealno priložnost za predstavitev katedre in navezovanje stikov s kolegi, ki delajo na področju kromatografije in masne spektrometrije. Predstavljeni so bili najnovejši dosežki in nekatere novosti na področju kemijske analitike. Čeprav ISSS obravnava separacije na splošno, je bil velik del prezentacij namenjen prav analizi vzorcev hrane. Dr. Ester Heath je predstavila dejavnost ISO-FOODa s prispevkom o določanju bisfenola A in njegovih analogov v medu avtorjev Marie Laimou-Geraniou, Davida Heatha, Tine Kosjek, Dušana Žigona, Marjete Česen, Dimitre Lambropoulou in Ester Heath. Predstavitev je bila tudi povod za srečanje z nekaterimi vodilnimi slovenskimi in tujimi raziskovalci in navezovanje novih mednarodnih sodelovanj.

RAFA 2015, 7th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Praga, 3. – 6. november 2015
Enega glavnih simpozijev, ki pokriva vsa področja analize hrane, se je udeležil dr. David Heath. V ospredju so bile zlasti masnospektrometrične analizne tehnike, prvič pa je bila posebna sekcija posvečena tudi nanodelcem v hrani, ki so še posebej zanimivi za ISO-FOOD. Kot znanstveni prispevek je predstavil določanje bisfenolov v medu avtorjev Marjete Česen, Marie Laimou-Geraniou, Urške Blaznik, Dimitre Lambropoulou, Ester Heath in Davida Heatha.

ESIR Isotope Workshop XIII, Zadar, 20. – 24. september 2015
Anja Mahne Opatić, doktorandka katedre ISO-FOOD, je predstavila rezultate prvega leta svojega projekta na temo uporabe stabilnih izotopov in elementnega odtisa za razlikovanje intenzivne, hidroponične in ekološke pridelave zelenjave. ESIR – European Society of Isotope Research – je nastala kot združenje uporabnikov izotopskih analiz v Srednji in Vzhodni Evropi, sčasoma pa je prerasla regionalne okvire in na rednih delavnicah gosti raziskovalce z vsega sveta.

Cutting Edge 2015, Ljubljana, 22. september 2015
Anja Drame, magistrantka na katedri ISO-FOOD, je predstavila poster z naslovom “Extraction and Characterizaton of TiO2 Nanoparticles in Chewing Gums” na konferenci, ki jo je organizirala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Namen dela je bil preveriti, ali žvečilni gumiji na slovenskem trgu vsebujejo nanodelce Ti oksida in karakterizacija teh delcev izoliranih iz žvečilnih gumijev.

Informacijska družba 2015, Ljubljana 28. september – 14. oktober 2015
Tome Eftimov, doktorand katedre ISO-FOOD, je predstavil prispevek “Ingredients matching in bakery products” na konferenci Data Mining and Data Warehouses (SiKDD), ki je del multikonference Information Society (IS) in je potekala na Institutu “Jožef Stefan”. Tome je v svojem prispevku predstavil napredno računalniško metodologijo za ujemanje podatkov o živilih (ang. food matching), ki je trenutno zelo aktualno področje. Namreč podatki so v različnih informacijskih sistemih urejeni na različne načine in jih je potrebno združiti z namenom izkoriščanja informacij iz integriranih podatkov.

EFSA’s 2nd Scientific Conference, Milano, 14. – 16. oktober 2015
Dr. Martina Lorenzetti, podoktorska raziskovalka na katedri ISO-FOOD, se je udeležila druge znanstvene konference Evropske uprave za varno hrano “Shaping the Future of Food Safety, Together”. Večji del konference je bil posvečen trenutnim izzivom na področju varnosti hrane in njeni povezavi z zdravjem, npr. z boleznimi krvožilnega sistema in zastrupitvami oziroma toksikologijo. Povzetek, ki ga je poslala ob prijavi, je bil izbran za tekmovanje mladih raziskovalcev, ki so se potegovali za nagrado v obliki štipendije. Naslov predstavitve je bil “E171 kot sestavna tortnih okraskov: fizikalno kemijska karakterizacija nanodelcev Ti oksida”.

KDIR 2015, 7th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, Lizbona, 12. – 14. november 2015
Tome Eftimov je predstavil članek z naslovom “POS tagging-probability weighted method for matching the Internet recipe ingredients with food composition data”, ki je nastal v sodelovanju z mentorico doc. dr. Barbaro Koroušić Seljak z Odseka za računalniške sisteme, IJS. Namen študije je bil povezati sestavine v receptih objavljenih na spletu s prehranskimi podatkovnimi bazami.

Srečanje ERA kateder v Bruslju

V decembru sta prof. Horvat in dr. Heath odpotovala v Bruselj, kjer sta se udeležila srečanja koordinatorjev projektov in predstojnikov ERA kateder organiziranega s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije (8.-9.12.2015). Sestanek je bil namenjen razpravi o prvih pridobljenih izkušnjah projektnih koordinatorjev in predstojnikov ERA kateder ter izmenjava izkušenj in najboljših praks z novim koordinatorjem projektov Obzorje 2020 – ERA katedre. Rezultate srečanja bo Evropska komisija uporabila kot osnovo za morebitno izpopolnjevanje programa ERA katedra. Srečanje je bila odlična priložnost za spoznavanje preostalih predstavnikov ERA kateder, mreženje, ocenitev našega napredka v primerjavi z drugimi ERA katedrami ter za razvoj novih idej za ISO-FOOD.

 

ISO-FOOD se je predstavil Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Oktobra je dr. Heath predstavil delovanje ERA katedre izbrani delegaciji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in carstvo rastlin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in izkušnje, s katerimi lahko sodeluje na področju zaščite potrošnikov in varnosti hrane. Srečanje je organizirala Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

ISO-FOOD gosti tuje študente

Študentki Maria Laimou-Geraniou in Marianthi Sykiotou, ki študirata na Univerzi v Solunu v Grčiji pod mentorstvom dr. Dimitra Lambropoulouja sta v okviru študentske izmenjave Erasmus prišli na Odsek za znanosti o okolju in se pridružili skupini ISO-FOOD za tri oziroma šest mesecev. Delali sta na razvoju metod za določanje organskih onesnažil v živilih s plinsko kromatografijo.

 

ISO-FOOD v oddaji HEVREKA na Radiu Trst A

23. novembra 2015 je Nives Ogrinc v pogovorni oddaji predstavila uporabo stabilnih izotopov pri ugotavljanju pristnosti in sledljivosti živil, izkoristila pa je tudi priložnost za razpravo o projektu ERA katedre ISO-FOOD ERA.

 

ISO-FOOD na sestanku ekspertov Evropske uprave za varno hrano (EFSA)

Nives Ogrinc je 26. novembra v Ljubljani na strokovnem srečanju EFSA o “izzivih komuniciranja o varnosti hrane” predstavila ERA katedro ISO-FOOD. Poleg domačih strokovnjakov s področja raziskav hrane, so predstavniki Evropske agencije za varnost hrane, Ministrstvo za kmetijstvo iz Finske in Avstrije ter Agencija za varnost Irske posredovali informacije o svojih izkušnjah in pristopih povezanih z varnostjo in kakovostjo hrane.

 

Prvi sestanek ekspertov platforme “Food for Life”

Nives Ogrinc se je 12. januarja 2016 udeležila prvega strokovnega srečanja Evropske tehnološke platforme “Hrana za življenje” (“Food for Life”) v Bruslju. Pridružila se je eni od novih ETP znanstveno-delovnih skupin z naslovom “Varnost in kakovost hrane”. Cilj ETP je postopno spremeniti inovacijsko moč in vpliv evropske živilske industrije v korist trajnostne družbe. Da bi pripravili vrhunski znanstveni delovni program, se ETP opira na strokovno znanje delovnih skupin za ustvarjanje idej potrebnih za oblikovanje strateške raziskovalne in inovacijske agende (SRIA) in njegov izvedbeni načrt. Rezultati bodo vključeni v tekočo razpravo o strateškem načrtovanju programa Obzorje 2020 in drugih ustreznih raziskovalnih programov.
 

Noč raziskovalcev

ISO-FOOD je imel na Evropski noči raziskovalcev 25. septembra 2015 svojo stojnico. Ta izjemen dogodek se vsako leto odvija sočasno v več sto mestih po vsej Evropi, da bi prispeval h krepitvi poznavanja in priznavanja pomena raziskovalnega dela. Zasnovan je tako, da privablja obiskovalce vseh starosti in profilov. Projekt podpira Evropska komisija v okviru poljudnoznanstvenih aktivnosti v programu Marie Skłodowska-Curie. S tokratnim dogodkom so obeležili deseto obletnico Evropske noči raziskovalcev. Študentje katedre ISO-FOOD so na odgovarjali na vprašanja o naši raziskovalni skupini in predstavili svoje raziskave s serijo posebej izdelanih poskusov in demonstracij, pri katerih so lahko aktivno sodelovali tudi obiskovalci.

 

ISO-FOOD poletna šola o radionuklidih v hrani

Poletna šola z naslovom “Radionuklidi v hrani” bo organizirana od 6. – 10. junija 2016 na Institutu “Jožef Stefan” na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani. Namen tečaja je zagotoviti udeležencem znanje in spretnosti potrebne za pokrivanje različnih vidikov določanja koncentracije aktivnosti posameznih radionuklidov v hrani in vodi. Udeležba na poletni šoli je brezplačna, saj jo financira projekt ISO-FOOD. Več informacij je na voljo na letaku, ki je prav tako na voljo na spletni strani.

 

Stefanovi dnevi

Ujemite nas na letošnjih “Stefanovih dnevih” v soboto, 19. marca 2016, ko bo Institut “Jožef Stefan” na široko odprl vrata obiskovalcem. Vse informacije o dogodkih celega tedna so na voljo na spletni strani inštituta: www.ijs.si.


Kontakti


Direktor ERA katedre
Dr David Heath
Tel: (+386 1) 4773194
e-mail:
erachair@isofood.eu
Vodja projekta
Prof Milena Horvat
Tel: (+386 1) 5885389
e-mail:
milena.horvat@ijs.si
Tehnični vodja
Vanja Usenik
Tel: (+386 1) 4773746
e-mail:
erachair@isofood.eu


ISO-FOOD ERA katedra za kakovost, varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik je projekt 7. okvirnega programa EU, pogodba št. 621329 (2014–19).

Foto: Shutterstock; TIC Ljubljana, Stane Jeršič; Marjan Verč, JSI

© 2014-19, ERA katedra ISO-FOOD
odjava s seznama

 

Spremljajte ISO-FOOD na Twitterju

Facebook

LinkedIn

 ERA Chair · Jamova 39 · Ljubljana 1000 · Slovenia