• en
  • sl

Posts Tagged ‘Top’

Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih

Poletno šolo: Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih

 

  1. – 27. septembra 2017

na Odseku za znanosti o okolju (O2) Instituta Jožef Stefan

Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1210 Dol pri Ljubljani

in Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Na poletni šoli so bile predstavljene osnove speciacije elementov in napredne analizne metode za njihovo identifikacijo in kvantifikacijo na primerih esencialnih in toksičnih elementov Cr, Zn, Ni, Hg in As. V treh dneh so se udeleženci seznanili s teoretičnimi osnovami in praktičnim delom v laboratoriju, od priprave vzorcev do meritev in interpretacije rezultatov. Pole se je udeležilo 45 udeležencev z univerz, industrije, vladnih ustanov in nevladnih organizacij.

Datoteke s predavanji lahko dobite tukaj:

Uvod v poletno šolo

Monitoring elementov v hrani

ICPMS

Speciacija Al v čaju

Speciacija Hg v ribah

Speciacija Ni v čaju in kakavu

Speciacija OTC in PBDE v ribah in školjkah

Speciacija As v hrani

Speciacija Zn v materinem mleku

Nanodelci v hrani

image005

image003

image009

image007

 

 

ISO-FOOD pomladna šola določanja pristnosti in geografskega porekla živil na podlagi izotopskega in elementnega odtisa

ERA katedra je od 4. do 7. aprila 2017 organizirala pomladno šolo za slovensko strokovno javnost – laboratorije za nadzor hrane, inšpekcijske službe, zakonodajne organe – in raziskovalce ter študente s področja analize hrane, kjer so se udeleženci seznanili z izotopskimi in kemometričnimi metodami, ki se uporabljajo za določanje geografskega porekla, pristnosti in načina pridelave živil, kot so vino, sadni sokovi, med, mleko in mlečni izdelki, ustekleničene vode, olja, zelenjava ipd. Obravnavali smo naslednja področja:

  • naravne zakonitosti, osnove izotopske kemije in uporabo stabilnih izotopov za določanje geografskega porekla živil
  • analizo elementne sestave živil in njihovih komponent
  • analizo stabilnih izotopov vodika, kisika, ogljika, dušika in žvepla z masno spektrometrijo stabilnih izotopov
  • metode za določanje elementne sestave hrane
  • izotopsko analizo organskih spojin (lipidov, proteinov, etanola) in njihov pomen za določanje pristnosti hrane
  • uporabo osnovnih in multivariatnih statističnih metod za obdelavo podatkov
  • zagotavljanje in kontrolo kakovosti meritev
  • evropsko in slovensko zakonodajo na področju pristnosti, porekla in sledljivosti hrane.

Tečaj je potekal v obliki predavanj, ki so jih vodili strokovnjaki ERA katedre ISO-FOOD in gostujoči predavatelji z Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Inštituta za oljkarstvo Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru. V praktičnem delu so se udeleženci seznanili s postopki priprave vzorcev, analitskimi instrumenti in metodami in obdelavo rezultatov pri analizi izotopske sestave vode in medu. Poseben sklop predavanj in praktičnih vaj je bil namenjen statistični obdelavi podatkov.

Datoteke s predavanji lahko dobite tukaj:

David Heath: The use of Isotopic and elemental fingerprinting for determining authenticity and geographic origin of food

Mira Kos Skubic: Pristnost hrane in prehrambnih izdelkov: splošni pregled

Sonja Lojen, David Kocman: Stabilni izotopi in geografsko poreklo hrane, I.

David Kocman, Sonja Lojen: Stabilni izotopi in geografsko poreklo hrane, II.

Polona Vreča, Stojan Žigon: Določanje izotopske sestave vode

Sonja Lojen et al.: Izotopska sestava lahkih elementov v hrani

Doris Potočnik, Nives Ogrinc: Masna spektrometrija stabilnih izotopov za določanje izotopske sestave lahkih elementov (praktični primeri)

Tea Zuliani et al.:Določanje elementne in izotopske sestave vzorcev hrane

Marijan Nečemer et al.: Energijsko disperzijska rentgenska fluorescenčna spektrometrija (XRDF)

Tome Eftimov, Barbara Koroušić Seljak: How to perform properly statistical analysis on food data?

Nives Ogrinc et al.: Izotopska analiza organskih spojin: osnove, praksa in izzivi

Erika Bešter: Pristnost in kakovost oljčnega olja

Nives Ogrinc: METROFOOD-RI and PRO-METROFOOD Overview

 

 

Medlaboratorijski primerjalni testi

Organizirali bomo dva medlaboratorijska primerjalna testa, v katerih bo sodelovalo do 10 povabljenih evropskih laboratorijev.

Namen primerjalnih testov je dobiti objektivno oceno kakovosti analiz posameznih laboratorijev. Zasnovo testa, testne vzorce in validacijo rezultatov bomo opravili v laboratorijih Odseka za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan. Pripravili bomo teste iz analize speciacije izbranih elementov (2017) in stabilnih izotopov lahkih elementov v hrani (2018).