• en
  • sl

Posts Tagged ‘Top’

ISO-FOOD Pomladna šola in raziskovalna delavnica “Nanodelci in hrana “ (»Nanoparticles and Food«)

Ljubljana, 9. – 13. april 2018

V pomladni šoli in na delavnici se bomo ukvarjali z različnimi vidiki nanodelcev v hrani. Vanjo lahko zaidejo med proizvodnjo, embaliranjem, kuhanjem, ali pa so dodani za izboljšanje okusa, barve in konsistence. Ker so zelo majhni, jih v hrani težko zaznamo, zato so za njihovo odkrivanje in karakterizacijo potrebne posebne metode in tehnike, prav tako pa tudi za analizo njihovih interakcij z s celicami in učinki na zdravje.

V tridnevni pomladni šoli bodo udeleženci pridobili osnovno znanje o nanodelcih na področju hrane, na dvodnevni delavnici pa se bodo seznanili s tehnikami določanja nanodelcev in njihove karakterizacije. Ob praktičnem delu z vzorci, s katerimi se srečujemo vsak dan, bo dovolj časa za diskusijo z mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za strokovno usposabljanje udeležencev.

Vljudno vabljeni na oboje, na pomladno šolo in delavnico! Možna je seveda tudi udeležba na enem samem dogodku. Ob delu bo veliko možnosti tudi za neformalno druženje med spoznavanjem Ljubljane in njene kuhinje.

Delovni jezik na obeh dogodkih bo angleščina. Potekala bosta na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, Jamova cesta 39.

Udeležba na pomladni šoli in delavnici je brezplačna. Udeleženci morajo sami pokriti stroške prevoza in bivanja.

Program

Registration form for ISO-FOOD Spring School and Exploratory Workshop on »Nanoparticles and Food«

* indicates required field


TV oddaje in intervjuji

Znanost na cesti

Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih

Poletno šolo: Speciacija elementov v sledovih v prehranskih izdelkih

 

  1. – 27. septembra 2017

na Odseku za znanosti o okolju (O2) Instituta Jožef Stefan

Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1210 Dol pri Ljubljani

in Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Na poletni šoli so bile predstavljene osnove speciacije elementov in napredne analizne metode za njihovo identifikacijo in kvantifikacijo na primerih esencialnih in toksičnih elementov Cr, Zn, Ni, Hg in As. V treh dneh so se udeleženci seznanili s teoretičnimi osnovami in praktičnim delom v laboratoriju, od priprave vzorcev do meritev in interpretacije rezultatov. Pole se je udeležilo 45 udeležencev z univerz, industrije, vladnih ustanov in nevladnih organizacij.

Datoteke s predavanji lahko dobite tukaj:

Uvod v poletno šolo

Monitoring elementov v hrani

ICPMS

Speciacija Al v čaju

Speciacija Hg v ribah

Speciacija Ni v čaju in kakavu

Speciacija OTC in PBDE v ribah in školjkah

Speciacija As v hrani

Speciacija Zn v materinem mleku

Nanodelci v hrani

image005

image003

image009

image007

 

 

ISO-FOOD pomladna šola določanja pristnosti in geografskega porekla živil na podlagi izotopskega in elementnega odtisa

ERA katedra je od 4. do 7. aprila 2017 organizirala pomladno šolo za slovensko strokovno javnost – laboratorije za nadzor hrane, inšpekcijske službe, zakonodajne organe – in raziskovalce ter študente s področja analize hrane, kjer so se udeleženci seznanili z izotopskimi in kemometričnimi metodami, ki se uporabljajo za določanje geografskega porekla, pristnosti in načina pridelave živil, kot so vino, sadni sokovi, med, mleko in mlečni izdelki, ustekleničene vode, olja, zelenjava ipd. Obravnavali smo naslednja področja:

  • naravne zakonitosti, osnove izotopske kemije in uporabo stabilnih izotopov za določanje geografskega porekla živil
  • analizo elementne sestave živil in njihovih komponent
  • analizo stabilnih izotopov vodika, kisika, ogljika, dušika in žvepla z masno spektrometrijo stabilnih izotopov
  • metode za določanje elementne sestave hrane
  • izotopsko analizo organskih spojin (lipidov, proteinov, etanola) in njihov pomen za določanje pristnosti hrane
  • uporabo osnovnih in multivariatnih statističnih metod za obdelavo podatkov
  • zagotavljanje in kontrolo kakovosti meritev
  • evropsko in slovensko zakonodajo na področju pristnosti, porekla in sledljivosti hrane.

Tečaj je potekal v obliki predavanj, ki so jih vodili strokovnjaki ERA katedre ISO-FOOD in gostujoči predavatelji z Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Inštituta za oljkarstvo Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru. V praktičnem delu so se udeleženci seznanili s postopki priprave vzorcev, analitskimi instrumenti in metodami in obdelavo rezultatov pri analizi izotopske sestave vode in medu. Poseben sklop predavanj in praktičnih vaj je bil namenjen statistični obdelavi podatkov.

Datoteke s predavanji lahko dobite tukaj:

David Heath: The use of Isotopic and elemental fingerprinting for determining authenticity and geographic origin of food

Mira Kos Skubic: Pristnost hrane in prehrambnih izdelkov: splošni pregled

Sonja Lojen, David Kocman: Stabilni izotopi in geografsko poreklo hrane, I.

David Kocman, Sonja Lojen: Stabilni izotopi in geografsko poreklo hrane, II.

Polona Vreča, Stojan Žigon: Določanje izotopske sestave vode

Sonja Lojen et al.: Izotopska sestava lahkih elementov v hrani

Doris Potočnik, Nives Ogrinc: Masna spektrometrija stabilnih izotopov za določanje izotopske sestave lahkih elementov (praktični primeri)

Tea Zuliani et al.:Določanje elementne in izotopske sestave vzorcev hrane

Marijan Nečemer et al.: Energijsko disperzijska rentgenska fluorescenčna spektrometrija (XRDF)

Tome Eftimov, Barbara Koroušić Seljak: How to perform properly statistical analysis on food data?

Nives Ogrinc et al.: Izotopska analiza organskih spojin: osnove, praksa in izzivi

Erika Bešter: Pristnost in kakovost oljčnega olja

Nives Ogrinc: METROFOOD-RI and PRO-METROFOOD Overview

 

 

Medlaboratorijski primerjalni testi

Organizirali bomo dva medlaboratorijska primerjalna testa, v katerih bo sodelovalo do 10 povabljenih evropskih laboratorijev.

Namen primerjalnih testov je dobiti objektivno oceno kakovosti analiz posameznih laboratorijev. Zasnovo testa, testne vzorce in validacijo rezultatov bomo opravili v laboratorijih Odseka za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan. Pripravili bomo teste iz analize speciacije izbranih elementov (2017) in stabilnih izotopov lahkih elementov v hrani (2018).

JS

Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat na Institutu “Jožef Stefan” je del Stefanovih dni, ki so organizirani vsako leto konec marca kot počastitev obletnice rojstva Jožefa Stefana. ISO-FOOD bo prvič odprl vrata obiskovalcem v soboto, 28. marca 2015. Vabljeni, da nas obiščete na stojnici ISO-FOOD in  v okviru vodenih ogledov IJS pokukate tudi v naše laboratorije. 

Obiskovalce vabimo, da se ob polni uri (ob 9h, 10h, 11h, 12h in 13h ) zberejo pri vratarju na glavnem vhodu IJS (Jamova 39) ter si ogledajo in izberejo enega od programov ogledov laboratorijev Instituta v trajanju ene ure. Na voljo so programi: snov, robotika, bio-kemo-fizika ter informacijske tehnologije in okolje. Ob tem bodo na voljo tudi enourne delavnice Šole eksperimentalne kemije, ki obiskovalcem omogočajo neposredno sodelovanje pri poskusih.

Vsako polno uro od 10h do 13h bo organiziran prevoz (odhod z Jamove 39) na Reaktorski center – enoto IJS v Podgorici, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali enega od slovenskih pospeševalnikov, laboratorije Odseka znanosti o okolju, razstavo o jedrski tehnologiji in raziskovalni jedrski reaktor Triga.


Zanimivo predavanje

V sredo, 24. marca 2015, vas vabimo na predavanje prof. dr. Milene Horvat z naslovom “Živo srebro: Od pomembne surovine do nevarnega odpadka”. Predavanje bo potekalo v Veliki predavalnici IJS, s pričetkom ob 13h.

V oktobru 2013 je bila sprejeta globalna konvencija o živem srebru – konvencija Minamata, ki bo močno zaznamovala dejavnosti na področju ukrepov za zmanjševanje emisij živega srebra v globalno atmosfero, ravnanje s presežki živega srebra kot surovine, ter ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti ljudi. Živo srebro je bila v preteklosti pomembna surovina in Slovenija se je z idrijskim rudnikom uvrščala na drugo mesto po količini pridobljenega živega srebra. Danes pa se živo srebro uvršča med nevarne odpadke. Kot že samo ime pove, se ta strupena kovina odlikuje po izjemnih fizikalno kemijskih lastnostih. Je edina kovina, ki je pri sobni temperaturi hlapna. Prav ta lastnost je povzročila, da se je v dobi industrializacije koncentracija živega srebra v globalni atmosferi potrojila. Znanstveno delo Instituta Jožef Stefan je bistveno doprineslo k strokovnim podlagam za pripravo mednarodne konvencije. Te raziskave posegajo na področje razumevanja lokalnega in globalnega kroženja živega srebra, modeliranja, negativnih učinkov na zdravje ljudi in ekosistemov, ter razvojem čistih tehnologij. Z razvojem in uporabo najnovejših analiznih tehnik masne spektrometrije pa lahko sledimo virom in pretvorbam te nevarne kovine v okolju in zagotavljamo primerljivost meritev na globalnem nivoju.